રગ રગને રોમ રોમથી તૂટી જવાય છે,

તો પણ મઝાની વાત કે જીવી જવાય છે;

ખાલી ગઝલ જો હોય તો ફટકારી કાઢીએ,

આ તો હ્રદયની વાત છે, હાંફી જવાય છે !

: ખલીલ ધનતેજવી

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

લાજના ભાવથી નામી તે ગઝલ,

જે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ  ગમી તે ગઝલ,

એ તો છે ચીજ સર્વ મોસમની,

નિત્ય લાગે જે મોસમી તે ગઝલ,

લીટી એકાદ નીરખી “ઘાયલ”,

હલબલી જાય આદમી તે ગઝલ

: -અમ્રુત “ઘાયલ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ગઝલ હું લખું છું અને આજુબાજુ,

બધા મારા ચહેરાઓ ઊંઘી રહ્યા છે,

: રમેશ પારેખ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મીઠાં શમણાં, વસમાં શૂળ,

મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.

ચોતરફ મૌન, મૌનની વચ્ચે

એક તલસાટ કાયમી તે ગઝલ.

-અમ્રુત “ઘાયલ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મારી ગઝલના કેન્દ્રમાં મારી જ મોજ છે,

મહેફિલ વિષે વિચારી મેં ગઝલો લખી નથી.

– રિષભ મેહતા

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Advertisements