સાચવવા   પડે     સંબંધો   કદી   સાચા   નથી   હોતા ,
અને   જો   સંબંધો   સાચા   હોય   તો   એને   સાચવવા   નથી   પડતા

વ્યવહાર   નથી   બદલાતા   સંજોગો   બદલાય   છે , માણસ   નથી   બદલાતા   ખાલી   તેમના   અભિગમ   બદલાય   છેમાણસને   સાચા   સ્વરૂપમાં   ઓળખવો   હોય   તો   તેને   સતાસ્થાને   બેસાડો .

જીવન   માં   એટલી   બધી   ભૂલો   ના   કરવી   કે   પેન્સિલ   પેહલા     રબર   ઘસાઈ   જાય  !

જીવન   માં   ફક્ત   એક   સારી   વ્યક્તિ   નો   સાથ   હોય   તો  આખી   જિંદગી   જીવી   શકાય   છે ,
પણ   ક્યારેક   ફક્ત     એક   સારી   વ્યક્તિ   ની   શોધ   માં  આખી   જિંદગી   વીતી   જાય   છે .

દરેક   માણસ   પાસે   એક   એવું   મોટું   કબ્રસ્તાન   હોવું   જોઇએ , કે   જેમાં     પોતાના   મિત્રોના   દોષો   દફનાવી   શકે

મિત્ર     એવી   વ્યક્તિ   છે   કે   જે   તમારા   હ્દય   મા   ગુંજ્તા   ગીત   ને   જાણે   છે અને       ગીત   ને   યાદ   કરાવે   છે   જ્યારે   તમે   ગીત   ના   શબ્દો   ભુલી   જાઓ   છો .  
——————————————————————————————————————————————–
 
પુરુષને   પરાજિત   કરવો   હોય   તો   એના   અહમને   પંપાળો   અને  
સ્ત્રીને   પરાજિત   કરવી   હોય   તો   એની   પ્રશંસા   કરો  !!
———————————————-

તમે   યોગી     થઇ   શકો   તો   નો   પ્રોબ્લેમ   પણ   બધાને  ઉપ યોગી   જરૂર   થાજો  !!
———————————————–

દીકરો   એટલે   સુખડનો   ટુકડો  , દીકરી   એટલે   કસ્તુરી  . બન્નેને   બરાબર   સાચવી   શકો   તો    
બન્ને   જાતે   ઘસાઇને   સુવાસ   ફેલાવે   !!
———————————————–

પ્રશ્ન  :: ડાહ્યા   માણસની   વ્યાખ્યા   શું  ?
જેના   કાન   લાંબા  , આંખ   મોટી   અને   જીભ   ટૂંકી   હોય    માણસ   સૌથી   ડાહ્યો  
————————————————
 
પુરુષને   મહાત   કરી   શકે   એવી   બે   વિશેષતા   સ્ત્રી   ધરાવે  છે  
એક  ,   રડી   શકે   છે   અને   બે  ,   ધારે   ત્યારે   રડી   શકે   છે   !!!!!
————————————————————–          

આખી   જીંદગી   આંકડા   તમે   માંડો   અને  છેલ્લે   સરવાળો   કોઈ   બીજું     કરી   જાય   એનું   નામ  ( બદ્  ) નસીબ   !

Advertisements