આ બધી કમાલ “મરીઝ” ની છે.

.

રહી ગઈ મુજ દોસ્તોની આબરુ,

મેં મુસીબત માં મદદ માગી નહિ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

હવે જીંદગીભર રુદન કરવું પડશે,

કે મોકા પર આંખોમાં આંસુ ન આવ્યા.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શું થયું ? તેય ક્યાં ખબર છે મને?

શું થવાનું હશે ,  ખુદા જાણે  . . . !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એનો નથી ખ્યાલ કે તારી નજર નથી,

દુ:ખ એ જ છે કે જોઈ રહ્યા છે બધાં મને.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

કિસ્સો શરુ થયો હતો ફક્ત તારા નામથી,

આગળ જતા એ વાત આમારી બની ગઈ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ઝેર પીવામાં કશી મર્દાનગી નથી હોતી,

મર્દ એનું નામ જે ક્રોધને પી ગયો.

Advertisements