સમય નથી…
બધીજ ખુશી છે લોકોના દામનમાં
પણ એક હાસ્ય માટે સમય નથી
.

…દિવસ રાત દોડતી આ દુનિયામાં
જીવન માટે જ સમય નથી
.

મા ના હાલરડા નું સંભારણું તો છે
પણ મા ને મા કેહવાનો સમય નથી
.

બધાજ સંબંધોને તો આપણે મારી નાંખ્યા
હવે તેને દફનાવવાનો સમય નથી
.

બધાં જ નામ મોબાઈલ પર છે
પણ મિત્ર માટે સમય નથી
.

બીજાની શું વાત કરીએ
જ્યાં પોતાના માટે સમય નથી
.

આંખોમાં નીંદર છે ઘણી
પણ સુવા માટે સમય નથી
.

હૃદય છે વ્યથાઓથી ભરેલુ
પણ રડવા માટે સમય નથી
.

પૈસા પાછળ દોટ એવી મૂકી છે
કે હવે થાક લેવા માટે સમય નથી
.

બીજાના ઉપકારની શું કદર કરીએ
જ્યાં પોતાના સ્વપનો માટે સમય નથી
.

તું જ બતાવ હે જિંદગી
આ જિંદગીનું શું થશે
કે હર પળ મરવાવાળાને
જીવવા માટે સમય નથી…

Advertisements