આપણે જેવા છીએ એવા આપણી જાત આગળ રજુ થઈએ તો માણસ બનવા માટે ચિંતા કરવી નહીં પડે ! ‘સારા માણસ’ થવું એ આપણી હોબી હોવી જોઈએ. આદતમાં વધારો થતો જાય ત્યારે આપણે મોટા માણસ બનવાની સ્પર્ધામાં આગળ વધીએ છીએ. આદતમાં ઘટાડો થતો જાય ત્યારે સારા માણસ બનવાની આદતમાં વધારો થતો જાય છે

Advertisements