ચિંતાઓ ઘેરી વળી હોય,
કઈ ઉકેલ ન સુજતો હોય,
અને એવામાં અચાનક જ . .
કઈ પણ કારણ વિના,
ચેહરા પર નિર્દોષ સ્મિત આવી જાય,
એવા એકાદ કારણ નું જીવન માં હોવું
એમાં જ જીવન ની સાર્થકતા છે.

Advertisements