આખુંયે જગ લાગે પ્યારું ગુજરાતી છું,

ઈશ્વર પાસેનું ઘર મારું ગુજરાતી છું.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છું શૂન્ય એ ન ભૂલ હે અસ્તિત્વના પ્રભુ,

તું તો હશે કે કેમ પણ હું તો જરૂર છું.

– શૂન્ય પાલનપુરી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પરિચિત છું છતાંયે દૂર ખૂણામાં ઉભેલો છું,

મને શું ઓળખે લોકો સમય વીતી ચુકેલો છું.

તિરસ્કારો અભિમાની ગણીને યોગ્ય એ ક્યાં છે?

મનાવી લેશો હું તોય ગણતરીથી રૂઠેલો છું.

ના કોઈ નોંધ ના ઉલ્લેખ મારો થાય કિસ્મત છે,

મુગટની જેમ ક્યારેક મસ્તકે હું પણ રહેલો છું.

ઉપેક્ષાઓ જમાનાની સહી હસતે મુખે રહ્યું છે,

શીશ અણનમ પણ કમરથી તો ઝુકેલો છું.

Advertisements