આખું જીવન કૃષ્ણપ્રેમ થી છલોછલ જીવનાર ગુજરાતી કવિતાના કૃષ્ણપ્રેમી કવિ સુરેશ દલાલ ની જન્માંષ્ઠામી ના દિવસે વિદાય. “કૃષ્ણપ્રેમ” અને “પ્રેમ” ને એક નામ માં સમાવીયે એટલે “સુરેશ દલાલ” બને . .
ગુજરાતી કવિતાની ખુમારીનો રણકો એટલે સુરેશ દલાલ…..
સ્વ: સુરેશ દલાલ ની મારી ગમતી મસ્ત રચના સાંભળો

Advertisements