જે તમારી ગતિ અરીસા સુધી કરે ને. . એ શહેર, પણ જે તમારી ગતિ તમારા સુધી કરે. . એ કલા. . . .

Advertisements